بازديد مديرعامل و هيئت همراه از نمايندگان استان خوزستان