مدیران پاکنام

Mr-Yahya-NazlAbadi

آقای یحیی نزل آبادی

مدیر فروش
 • کارشناسی حسابداری
 • حسابداری فروش شرکت پاکنام
 • سرپرست فروش شرکت پاکنام
Mr-Hamidreza-Haji-Ebrahim

آقای حمیدرضا حاجی ابراهیم

مدیر منابع انسانی

دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی

 • مدیر احداث کارخانه شرکت آذین خودرو
 • عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرگانی وزارت ورزش
Mr-Laghayi

آقای سیاوش لقائی

مدیر اجرایی
 • کارشناسی شیمی
 • مدیر کارخانه شرکت پاکنام
Mr-Meysam-Feyzi

آقای میثم فیضی

مدیر کارخانه
 • کارشناسی حسابداری
 • سرپرست انبار محصول پاکنام
 • رئیس برنامه‌ریزی و صنایع شرکت پاکنام
Ms-Aghazade

خانم فرحناز آقازاده

مدیر صادرات
 • کارشناسی شیمی
 • معاونت صادرات شرکت پاکسان
 • مدیر صادرات شرکت تولیدی کندر
Mr-Zibaee

آقای رضا زیبایی

مدیر بازرگانی داخلی
 • کارشناسی کشاورزی
 • کارشناس خرید شرکت پاکنام
Mr-Shahab-Golafrouz

آقای شهاب گل افروز

مدیر بازرگانی خارجی
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 • سرپرست بازرگانی خارجی صنایع بهداشتی پایدار (ویتانا)
 • مدیر بازرگانی بیسکویت گرجی
Ms-Fatemeh-Emadodin

خانم فاطمه عمادالدین

مدیر تحقیق و توسعه
 • کارشناسی ارشد MBA
 • مدیر R&D شرکت پاکسان
 • معاونت R&D اکتیو

خانم سیده فاطمه مشهدی

مدیر آزمایشگاه و QC
 • کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
 • کارشناس آزمایشگاه شرکت پاکنام
 • رئیس آزمایشگاه شرکت پاکنام

آقای رضا ابراهیمی تلم خان

مدیر تولید
 • کارشناسی ارشد شیمی
 • رئیس سولفوناسیون شرکت پاکنام
 • رئیس تولیدات شرکت پاکنام
 • گرایش خرده فروشی از دانشگاه تهران