افتخارات

برگی از افتخارات شرکت پاکنام در سنوات مختلف
واحد صنعتی نمونه برگزیده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶
دارای گواهی نامه مدیریت سیستم كیفیت به تاریخ اخذ ۱۳۸۰
دریافت گواهی نامه سیستم مدیریت محیط زیست به تاریخ اخذ ۱۳۸۲
دریافت گواهی نامه حمایت از حقوق مصرف كننده در سال‌های ۱۳۸۲، ۱۳۹۱و ۱۳۹۲
دریافت لوح و تندیس واحد نمونه کیفی استان قزوین از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴و ۱۳۹۵
برگزیده به‌عنوان صادر کننده نمونه صنعت شوینده کشور در سال‌های ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵