اعضاء هیئت مدیره

Mr-Taerian

آقای محمدحسین طائریان

رئیس هیئت مدیره

آقای آرمین ابوترابی

نائب رئیس هیئت مدیره
Mr-Taerian-Ali

آقای علی‌اصغر طائریان

عضو هیئت مدیره

آقای مسعود ثالثی

عضو هیئت مدیره
Mr-Ahmadi

آقای مهرداد احمدی

عضو هیئت مدیره

آقای دکتر جواد رادسعید

مدیرعامل