بازدید دکتر لطفی زاده قائم مقام وزیر صمت از غرفه پا کنام