نخستين رويداد توسعه فناوری‌های نوين احسان و نيكوكاری