حضور مدیرعامل پاکنام در پنل مواد شوینده و پودر، چالش‌های تولید و عرضه