مراسم تجلیل و قدردانی از زحمات همکاران زحمت‌کش بازنشسته