سفر يک روزه مديرعامل شركت پاكنام آقای دكتر رادسعيد به استان آذر بايجان غربی