بازديد و سركشی مديرعامل پاكنام از نمايندگان تاپ و يكتا در مشهد مقدس