بیش از نیم قرن رفاقت و همدلی / گفت‌وگو با یکی از اولین نمایندگان پخش در پاکنام