نشست انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران درخصوص سهمیه LAB