نشست انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ایران درخصوص سهمیه LAB