پيام تبريک مديرعامل پاكنام به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی