مراسم بزرگداشت روز کارگر و معرفی کارگر نمونه در کارخانه پاکنام