دارالفنون پاكنام، بزرگ‌ترين هنرستان كاردانش بوئين‌زهرا