اولین جلسه ماهانه تعیین بودجه شرکت پاکنام در سال ۱۴۰۲