اولین جلسه ماهانه تعیین بودجه شرکت پاکنام در سال 1402