انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدماتی ایران
انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدماتی ایران ارائه دهنده اطلاعات صادراتی کشورها ،اطلاعات خاص مناقصات خارجی ، برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با صادرات ، کارگزاری خدمات صندوق رفاه صادراتنام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :